KALLELSE TILL DISTRIKTSÅRSMÖTE för SVEFO 20190330

KALLELSE TILL DISTRIKTSÅRSMÖTE för SVEFO
Östra Svealands Fotoklubbar den 30 mars 2019
till medlemsklubbarna och enskilda medlemmar
Plats: Sfären, ingång Bockholmsvägen nr 1, 5 tr över gården:

http://www.svefo.org/admin/images/1/Sfaren_Himlabacken1_Solna_Bergshamra_p_pil.jpg

Välkomna till SVEFOs distriktsårsmöte lördag 30 mars 2019.

OBS! Motion har inkommit från Enskede fotoklubb om upplösning av föreningen enligt stadgarna:
§ 8 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande

årsmöten med minst 3/4 majoritet vid vardera mötet. Riksförbundet Svensk

Fotografi skall ges tillfälle att yttra sig före det andra årsmötet.

Eventuell behållning vid upplösning skall tillföras Riksförbundet Svensk

Fotografi.
P 12 Motionen behandlas. Motionen bilägges detta utskick.
P 12 Motion behandlas från LM Ericssons fotoklubb om Ett förnyat arbetssätt. Bilaga

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande samt fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna
2. Fastställande av dagordning
3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmöte.
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
9. Beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av motioner och styrelsens förslag
– Enskede fotoklubb har inkommit med en motion med 5 beslutspunkter om ett
första beslut om upplösning av föreningen… SE BILAGA

– LM Erikssons fotoklubb har inkommit med motion om Ett förnyat arbetssätt inom
SVEFO samt Årsplan för 2019…. SE 2 BILAGOR
13. Fastställande av avgifter för kommande år
14. Val av ordförande
15. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
16. Val av suppleanter till styrelsen
17. Val av revisorer och en revisorssuppleant.
18. Val av valberedning, varav en sammankallande, inför nästa årsmöte
19. Frågor rörande kommande årsmöten
20. Övriga frågor
21. Årsmötets avslutning

Har du frågor hör av dig till ordf@svefo.org eller jan.bergman@svefo.org (Avsändaradressen bör ej användas.)


Välkomna!

SVEFO, Östra Svealands Fotoklubbar
Styrelsen

SVEFO Östra Svealands fotoklubbar
Inga Nathhorst, ordförande
Tfn: 08-755 69 89  passas
Mobil: 070-855 38 00 passas mera sällan

Inbjudan till fototävlingen BILD-19

Tävling BILD-19 den 30 mars kl 10:30 – Sista dag inlämn. 10 mars 

Vänligen distribuera till klubbens medlemmar och informera på hemsidan om BILD-19
NYHET! Priser är Presentkort hos Scandinavian Photo och Kameradoktorn. 
1:a pris  1 000 kr,    2:a pris  500 kr,  3:e pris  300 kr, Bästa fotograf:  2000 kr

Inbjudantill fototävlingen BILD19Visning lördagen den 30 mars 2019 kl 10:30
Välkommen att delta med dina bilder!

1:a pris 1000 kr, 2:a 500 kr, 3:a 300 kr

Bästa fotograf: 2000 kr. Vandringspris till bästa klubb.
Erhålles som presentkort hos Scandinavian Photo och Kameradoktorn
BILD-19 
är en distriktstävling för digitala bilder i tre klasser. 
Öppen för medlemmar i SVEFOs medlemsklubbar och enskilda medlemmar.
Tid: Visning lördag 30 mars börjar kl 10:30
Distriktsårsmöte hålls efter BILD-19
Plats:Sfären, ingång Bockholmsvägen 1, 5 tr över gården »
Årets tema är ”KYLA” 
/ tänk inte bara tekniskt utan gärna situationer, föremål, livet.
Du deltar genom att registrera dig och laddar upp dina bilder till BILD-19
Registera dina bilder här »inom kort.– Klubbansvarig öppnar för registrering efter att ha hämtatklubbens lösenord hosjan.bergman@svefo.org – 
O
BS! Varje fotograf som deltagit tidigare kan återanvända sitt konto och lösenord (eller hämta lösenordet via epost från registreringssidan). Du som inte deltagit hos SVEFO tidigare behöver få klubbens lösenord och kan få hjälp med nytt konto på registreringssidan av klubbansvarig.
SISTA DAGEN för registrering och uppladdning av bilder är lördag den 10 mars 2019 
1 – 3 bilder per klass: 1) Färg – utan tema
2) Monokrom – utan tema
3) Tema: ”KYLA” Såväl färg- som monokroma bilder får lämnas in.
Längsta sida 2000 px och bildfilen får inte vara större än 1,5 MBHär finns ”Hur gör jag” och ”Hur deltar klubben”, poängberäkning m m »
Deltagaravgiften är 150 kronor/ fotograf. Fotografen betalar till sin klubb. Klubben (ellerenskild medlem) betalar till SVEFO:s plusgiro 81 76 40-6 senast den 15 mars. 

Frågor om tävlingen besvaras av Inga Nathhorst 
tel. 08-755 69 89 eller e-post: ordf@svefo.org
Frågor om registrering och uppladdning av bilder besvaras av Jan Bergman, 
tel. 070-510 00 31 eller e-post: jan.bergman@svefo.org

Välkomna!
önskar styrelsen​

Riksfotoutställningen 2019

RSF inbjuder sina medlemmar att delta med bilder i den årliga Riksfotoutställningen som består att fem olika grupper inklusive en för unga fotografer. Sedan 2016 ingår även en sjätte grupp för Bildspel. Längst ned på denna sida ges en översiktlig beskrivning av de olika grupperna. Olika jurypersoner ges i uppdrag att välja ut de bästa bidragen i varje grupp. Utvalda bidrag kallas antagna och bland dessa ska juryn fördela ett antal diplom och medaljer i valörerna Guld, Silver och Brons.

Resultat och juryns motivering redovisas vid Riksfototräffen som 2019 genomförs i Simrishamn 24-26 maj med Österlens Fotoklubb som arrangör. De antagna bilderna kommer därefter att presenteras på vår hemsida.

Deltaga i Riksfotoutställningen

Sista datum för att ladda upp och skicka in bilder är den 31 januari och deltagaravgifter ska betalas senast den 7 februari.

Källreferens och Se mer hos RSF:

KALLELSE TILL SVEFO Klubbledarträff Nr1 

Välkomna till Klubbledarträff Nr1 – söndag 28 oktober 2018

Vid SVEFO:s årsmöte 2018-03-18 beslutades att medlemsklubbarna skulle kontaktas för att kartlägga och förankra förbättrings- och samarbetsmöjligheter inom distriktet. Till projektledare valdes Peter V Falk. Projektgruppen kan nu presentera resultatet och förslag på hur vi kan arbeta vidare.

Plats: BRF Klarbärets lokal ”Cocktailbäret” på Bigarråvägen 8 (tegelhuset) nära Roslagstull i Stockholm. Se länken för mer information: http://brfklarbaret.se/medlemsinfo/boka-coctailbaret/

Tid: Samling 12:00, mötet startar ca 12:30

Förtäring; Det kommer att bjudas på smörgåsar, fikabröd, te, kaffe, mineralvatten och frukt, så det kommer inte att finnas behov att lämna lokalen för annan förtäring.

Agenda

 1. Välkomna till SVEFO:s klubbarträffar
 2. Målet med höstens klubbledarträffar
 3. Bakgrund och problembeskrivning
 4. SVEFO Distrikt Utmaningar och möjligheter
 5. Redovisning återkoppling från klubbarna enligt enkäten
 6. Presentation av förslag till nytt arbetssätt
 7. Workshop 1 – Arbetsgrupper diskuterar återkoppling från Klubbarna
 8. Workshop 2 – Arbetsgrupper diskuterar förslag ”Nytt arbetssätt”
 9. Slutsatser från träffen dvs möte1 och hur vi går vidare inför nästa möte?

ANMÄLAN:
Det är viktigt att alla fotoklubbar deltar med sina representanter så att distriktet tillsammans kan bestämma vidareutveckling av verksamheten. Varje klubb kan anmäla 1 till 2 representanter

Anmälan ska innehålla:

 • Klubben som ni representerar
 • Namn, e-mail och mobil nr för respektive deltagare (max. 2 per klubb).

Vi behöver er anmälan senast den 9 september och skickas till peter.v.falk@gmail.com med kopia till cristianlintrup@hotmail.se

Har ni frågor kontakta i första hand Peter Falk peter.v.falk@gmail.com Mobil 070 776 4907 i andra hand Cristian Lintrup cristianlintrup@hotmail.se mobil 070 648 1594.

Bakgrund
Projektet har under försommaren kontaktat alla SVEFO:s fotoklubbar för att undersöka vad fotoklubbarna vill samarbeta om, vilka möjligheter och utmaningar man ser i föreningen. Detta i form av en enkät. En sammanställning av svaren kommer att presenteras på klubbledarträff nr1 söndagen 28 oktober. I projektuppdraget ingick även att presentera en möjlig väg framåt som klubbarna kan ta ställning till.

Hjärtligt välkomna till Klubbledarträff Nr 1.

Peter Falk och Cristian Lintrup

Kontaktinformation:

Peter Falk
Mailadress:                                peter.v.falk@gmail.com
Mobil telefon:                             070 – 7764907

Cristian Lintrup

Mail- address:                             cristianlintrup@hotmail.se

Mobil telefon:                             070 – 6481594

125 gångers superzoom från Nikon

Nikon presenterar en ny Coolpix-modell som lindrigt sagt gör skäl för benämningen superzoom: Coolpix P1000 har 125 gångers zoomomfång, motsvarande 24-3000 mm.

Källreferens och Se mer hos Fotosida.se

Av Martin Agfors

Publicerad 2018-07-11. Läst av 8040 personer.

https://www.fotosidan.se/cldoc/prylnytt/125-gangers-superzoom-fran-nikon.htm?utm_source=fotosidan&utm_medium=newsletter&utm_campaign=180724

fotosidan. se skriver om Nikon:s senaste superzoom kamera på webbadressen som står längst ned för oss som är intresserade av fotonyheter,

GDPR

GDPR som ersätter PUL är mycket mer omfattande än PUL och gäller även fotografering.

Det återstår att se vad Rättspraxis blir för fotografering.

Distriktets fotoklubbar bör sätta sig in i vad GDPR betyder för våra medlemmar. Kanske är det lämpligt att flera fotoklubbar samarbetar för att undersöka hur GDPR påverkar fotografering ?

https://www.fotosidan.se/cldoc/lagochratt/sa-paverkas-du-av-gdpr.htm

Så påverkas du som fotograf av GDPR

LAG OCH RÄTT

Den nya dataskyddslagen GDPR gäller alla EU-medborgare och väcker många frågor. I vår fotoskola reder vi ut vad som gäller för dig som fotograferar från och med den 25 maj då GDPR börjar gälla.

Du har kanske hört talas om GDPR på jobbet? Och du har kanske hört att GDPR inte gäller privatpersoner? Det är tyvärr ett missförstånd.

GDPR gäller alla inom EU, men det du som privatperson normalt gör inom din privata sfär är undantaget GDPR, exempelvis hobbyfotografering. Detta brukar kallas privatundantaget. Det är först om man går utanför den privata sfären och vill publicera sina bilder offentligt som man kan behöva följa GDPR.

GDPR innehåller fler undantag som är relevanta för oss som fotograferar. Vår yttrandefrihet går före GDPR, det står tydligt i GDPR. Akademisk, konstnärlig, litterär och journalistisk verksamhet är därför undantaget GDPR.

Det konstnärliga undantaget omfattar i stort sett all fotografering. Den tolkningen gör Thomas Riesler, jurist Svenska Fotografers förbund, SFF, och stödjer sig på Upphovsrättslagen.

– Upphovsrättslagen jämställer fotografiska bilder med konstnärliga verk, och i stort sett alla bilder kan räknas som konstnärliga verk. Undantaget är möjligen bilder och video som tas med hjälp av så kallade bilkameror.

Du kan alltså fortsätta att fotografera, lagra och publicera dina bilder som tidigare. Det är först om bilderna ska användas av andra, som ett företag eller en organisation, om GDPR börjar gälla. Men då är det deras ansvar att hitta en rättslig grund för lagringen.

Läs mer i Fotosidans GDPR-skola om hur GDPR fungerar för oss som fotograferar och för dem som ska använda våra bilder.

Källreferens och Se mer hos

Av Magnus Fröderberg

Publicerad 2018-05-25. Läst av 25233 personer.

https://www.fotosidan.se/cldoc/lagochratt/sa-paverkas-du-av-gdpr.htm

Nya EU-regler för drönare

2018-06-12 godkände europaparlamentet nya drönarregler på EU-nivå. För närvarande regleras regler och lagar på nationell nivå, vilket gör att det kan skilja mellan olika länder inom EU. De gemensamma reglerna för EU är för att höja säkerheten och underlätta utvecklingen av drönare.

Några punkter det nya reglerna tar upp:

 • Större krav på tillverkare för att minska risken för skador på människor.
 • Olika viktindelningar
 • Utbildningar, troligen baserat på drönarens vikt
 • Större drönare måste märkas och kunna identifieras.

EU-kommissionen kommer att utveckla mer detaljerade EU-regler baserade på det nya grundläggande principerna och de nya reglerna måste även godkännas av EU-ländernas regeringar.

Mer information:

Se även:

Reference: 2018-06-15 10:20:12

https://www.scandinavianphoto.se/nyheter/post/1022353409/nya-eu-regler-foer-droenare

2017 Distriktsårsmöte

2017 års distriktårmöte hålls söndag 26 mars kl 10:30

Plats: Sfären, ingång Bockholmsvägen 1, 5 tr över gården »
Dagordning längre ner på sidan och verksamhetsberättelse se meny t h

OBS! SOMMARTID BÖRJAR IDAG!

PROGRAM (klassvisningarna är cirkatidern)
• Dörrarna öppnas kl. 10.00
• Årsmöte kl 10:30
• ca 11.00 presentation av juryn.
• ca 11.30 Visning av samtliga klass 1 bilder och juryns redovisning
• samt utdelning av diplom.
• ca 12.00 – 13:00 Lunchpaus OBS! lunchmat behöver beställas senast torsdag ordf@svefo.org
• ca 13.00 Visning av samtliga klass 2 och juryns redovisning samt utdelning av diplom .
• ca 13.30 Visning av samtliga temabilder och juryns redovisning samt utdelning av diplom .
• ca 14.00 Diplom till bästa fotograf samt bästa klubb.

Förslag till dagordning för distriktårsmötet:
1. Årsmötets öppnande samt fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna
2. Fastställande av dagordning
3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmöte.
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
9. Beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av motioner och styrelsens förslag
13. Fastställande av avgifter för kommande år
14. Val av ordförande
15. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
16. Val av suppleanter till styrelsen
17. Val av revisorer och en revisorssuppleant.
18. Val av valberedning, varav en sammankallande, inför nästa årsmöte
19. Frågor rörande kommande årsmöten
20. Övriga frågor
– Olle Robins förslag till årsmötet 2016
Jag föreslår att SVEFOs höstutställning för påsikt ändras till
– att avse omonterade bilder i max A4
Styrelsen beslöt 28 februari att – som test – i höst införa en klass:
– ”Enstaka bild utan tema” 1 – 3 bilder där bilderna skall vara omonterad A4-format på fotopapper.
21. Årsmötets avslutning

2017 Distriktsårsmöte

Uppdaterad: 24 Mar 2017 kl: 17:02

BILD-18 prisutdelning och SVEFO årsmöte sö 18 mars 2018

BILD-18 Vinnande bilder, omdömen, resultatlista och bildspel finns här »

BILD-18 är en tävling för digitala bilder.
Öppen för medlemmar i SVEFOs medlemsklubbar och enskilda medlemmar.
Här finns inbjudan med mer info »

Tävlingsklasser:
1) Färg           ………………….. 1 – 3 bilder utan tema (9 placerade , 16 hedersutnämnda)
2) Monokrom       …………….. 1 – 3 bilder utan tema  (8 placerade, 15 hedersutnämnda)
3) Temaklass: ”KONTRASTER”       1 -3 bilder med tema(färg eller monokrom) (9 pl, 10 H)
10 % eller max 15 bilder placeras i varje klass och juryn väljer valfritt antal hedersomnämnda.

PROGRAM(klassvisningarna är cirkatider.Kom tidigt! Visningar kan ta kortare tid än planerat!)
• Dörrarna öppnas kl. 10.00
• Årsmöte kl 10:30
• 11.15 KLUBBvariant av SVEFOs tävlingssystem presenteras.
• 11.30 Vår domare och föreläsare är Johan Fowelin som började hos legendaren Christer Strömholm. Efter en tid av resor arbetade han för Södertäljes konsthall. Kombinerade sedan starten av sitt eget företag med studier i konst och fotografi. Jobbar med konst, arkitektur och reklam, nationellt och internationellt.
• 12.00 Visning av samtliga i en klass och juryns redovisning samt utdelning av diplom.
• 12.30 – 13:30 Lunchpaus lunchmat behöver beställas senast torsdag före kl 17 inga@svefo.org
• 13.30 Visning av samtliga i en klass och juryns redovisning samt utdelning av diplom
• 14.30 Visning av samtliga en klass och juryns redovisning samt utdelning av diplom.
• 15.30 Diplom till bästa fotograf samt bästa klubb.
VÄLKOMNA!