SVEFO Årsmöte

KALLELSE TILL DISTRIKTSÅRSMÖTE för SVEFO


Östra Svealands Fotoklubbar den 30 mars 2019

till medlemsklubbarna och enskilda medlemmar
Plats: Sfären, ingång Bockholmsvägen nr 1, 5 tr över gården:

http://www.svefo.org/admin/images/1/Sfaren_Himlabacken1_Solna_Bergshamra_p_pil.jpg

Välkomna till SVEFOs distriktsårsmöte lördag 30 mars 2019.

OBS! Motion har inkommit från Enskede fotoklubb om upplösning av föreningen enligt stadgarna:
§ 8 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande

årsmöten med minst 3/4 majoritet vid vardera mötet. Riksförbundet Svensk

Fotografi skall ges tillfälle att yttra sig före det andra årsmötet.

Eventuell behållning vid upplösning skall tillföras Riksförbundet Svensk

Fotografi.
P 12 Motionen behandlas. Motionen bilägges detta utskick.
P 12 Motion behandlas från LM Ericssons fotoklubb om Ett förnyat arbetssätt. Bilaga

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande samt fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna
2. Fastställande av dagordning
3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmöte.
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
9. Beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av motioner och styrelsens förslag
– Enskede fotoklubb har inkommit med en motion med 5 beslutspunkter om ett
första beslut om upplösning av föreningen… SE BILAGA

– LM Erikssons fotoklubb har inkommit med motion om Ett förnyat arbetssätt inom
SVEFO samt Årsplan för 2019…. SE 2 BILAGOR
13. Fastställande av avgifter för kommande år
14. Val av ordförande
15. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
16. Val av suppleanter till styrelsen
17. Val av revisorer och en revisorssuppleant.
18. Val av valberedning, varav en sammankallande, inför nästa årsmöte
19. Frågor rörande kommande årsmöten
20. Övriga frågor
21. Årsmötets avslutning

Har du frågor hör av dig till ordf@svefo.org eller jan.bergman@svefo.org (Avsändaradressen bör ej användas.)


Välkomna!

SVEFO, Östra Svealands Fotoklubbar
Styrelsen

SVEFO Östra Svealands fotoklubbar
Inga Nathhorst, ordförande
Tfn: 08-755 69 89  passas
Mobil: 070-855 38 00 passas mera sällan