SVEFO Stadgar

Uppdaterad: 06 Apr 2017 kl: 09:35

Stadgar för SVEFO
Östra Svealands Fotoklubbar

Antagna vid ordinarie distriktsårsmöte den 16 november 2014
och extra distriktsmöte den 22 mars 2015

1 Föreningens namn och uppgift

1.1 Östra Svealands Fotoklubbar, SVEFO, är en ideell, opolitisk förening av fotoklubbar och enskilda medlemmar.

1.2 Föreningen samarbetar med Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF, som fastställer föreningens geografiska verksamhetsområde. SVEFO har ställning som distrikt inom RSF.

1.3 Föreningen har till uppgift att

 verka för ökad samverkan mellan och aktivitet inom medlemsklubbarna

 aktivt verka för utvecklingen av den fotografiska konsten och kulturen.

2 Medlemskap

2.1 Fotoklubb som arbetar inom SVEFOs verksamhetsområde får medlemskap efter anmälan till styrelsen.

Person som är intresserad av fotografi och som delar SVEFOs målsättning kan anslutas till föreningen som enskild medlem efter beslut av styrelsen.

2.2 Ansluten fotoklubb och enskild medlem skall erlägga den av årsmötet fastställda avgiften senast den 31 mars varje år.

2.3 Fotoklubb eller enskild medlem som inte erlagt avgiften senast två månader efter angiven dag kan uteslutas ur föreningen. Uteslutning kan även ske av fotoklubb eller enskild medlem som bryter mot föreningens stadgar eller i enlighet med dem fattade beslut eller som i övrigt motarbetar föreningens verksamhet. Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse enhälligt.

3 Årsmöte

3.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Årsmötet består av den vid föregående årsmöte valda styrelsens ordinarie ledamöter samt ett ombud för varje medlemsklubb.

Enskild medlem har rätt att delta i årsmötet med yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

3.2 Föreningens årsmöte skall hållas senast under mars månad varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet.

3.3 Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen senast två månader för mötesdagen. I kallelsen skall anges de särskilda ärenden som styrelsen avser att förelägga årsmötet.

3.4 Medlemsklubbar och enskilda medlemmar har rätt att motionera till årsmötet. Motion skall skriftligen tillställas ordföranden senast två månader före årsmötet.

3.5 Senast två veckor före årsmötet skall förslag till dagordning för årsmötet, styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut för verksamhetsåret samt eventuella motioner och förslag till årsmötet vara utsända till medlemsklubbarna och de enskilda medlemmarna.

3.6 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas.

1. Årsmötets öppnande samt fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna

2. Fastställande av dagordning

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmöte.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

10. Beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Behandling av motioner och styrelsens förslag

13. Fastställande av avgifter för kommande år

14. Val av ordförande

15. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen

16. Val av suppleanter till styrelsen

17. Val av revisorer och en revisorssuppleant.

18. Val av valberedning, varav en sammankallande, inför nästa årsmöte

19. Frågor rörande kommande årsmöten

20. Övriga frågor

21. Årsmötets avslutning

3.7 Årsmötet kan endast fatta beslut i de frågor som upptagits på den fastställda dagordningen.

3.8 Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen beslutar eller efter skriftlig begäran av minst en fjärdedel av antalet medlemsklubbar. Mötet skall hållas inom två månader efter en sådan begäran.

Extra föreningsmöte kan endast fatta beslut i fråga som föranlett dess utlysande.

4 Styrelsen

4.1 Föreningens verksamhet leds av den av årsmötet valda styrelsen. Föreningen skall ha sitt säteinom Stockholms län.

4.2 Styrelsen skall bestå av ordförande, som väljs särskilt, samt ytterligare fyra ordinarie ledamöter. Samtliga ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valen skall ske så att halva antalet ledamöter avgår årligen.

För styrelsen väljs minst två suppleanter för en tid av ett år.

4.3 Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande.

Suppleanterna har rätt att delta i styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt.

Suppleant har rösträtt endast när han ersätter ordinarie ledamot.

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet.

4.4 Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde senast en månad efter årsmötet. Vid sammanträdet skall styrelsen fatta beslut om vem/vilka som, förutom styrelsen i sin helhet, äger rätt att teckna föreningens firma.

Styrelsens sammanträden skall protokollföras och justeras av den vid sammanträdet fungerande ordföranden.

5 Förvaltning och revision

5.1 Föreningens verksamhetsår är kalenderår 1 januari – 31 december.

5.2 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens medel och förvaltning. Styrelsen skall snarast efter verksamhetsårets utgång upprätta verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning. Dessa handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast 1 februari.

5.3 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer som valts av årsmötet för en tid av ett år räknat från årsmöte till årsmöte. För revisorerna väljs en suppleant för en tid av ett år.

Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. I berättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks.

6 Valberedning

Årsmötet skall utse en valberedning med minst tre ledamöter, varav en sammankallande, som har att förbereda valen vid nästa årsmöte.

7 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast ske efter beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 majoritet vid vardera mötet. Minst två månader skall förflyta mellan de två besluten. Årsmötet skall även besluta från vilken tidpunkt ändring skall gälla.

8 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten med minst 3/4 majoritet vid vardera mötet. Riksförbundet Svensk Fotografi skall ges tillfälle att yttra sig före det andra årsmötet.

Eventuell behållning vid upplösning skall tillföras Riksförbundet Svensk Fotografi